View RSS Feed

Cornelius2207

  1. Công Ty C_ Ph_n D_ch V_ Du L_ch Ch_ L_n

    công ty du l_ch L_ H_i dân n__c ngoài vi_ng th_m Thái Lan v_i m_c _ích kinh doanh có th_ dùng visa lo_i "B" trong vòng 3 n_m. N_u quý khách hu_ trong vòng 24 gi_ k_ t_ ngày kh_i hành, ch_u chi phí: 100% giá vé. Thuê xe ôtô: Giá thuê trong ngày (t_ 8h00 - 17h00) t_ 1 tri_u __ng tr_ lên, quá gi_ tính 100.000 VND/gi_. Trung tâm này ho_t __ng nh_ m_t trung tâm h_ tr_ k_ thu_t và t_ v_n cho các __n v_ ho_t __ng trong ...